//
kursused

Haridus-tehnoloogiline nõustamine IFI7057

This category contains 4 posts

HT nõustamine – juhendi loomine

Ülesanne: luua juhend mingi tarkvara jaoks. Ettekanne 3. november.

Tööleht  Mindomo – mõistekaart uut moodi – avaldatud E-õppe uudiskirjas, mai 2012

Sama juhend Slidecastide abil: http://voicethread.com/?#q.b3590408

Esitlus Mindomo tutvustuseks, mis tehtudki Minomo abil http://bit.ly/moistekaart

Haridustehnoloogia vajalikkusest – kahe kaasõppuri ja enda esitatud essee võrdlusanalüüs

Esseede võrdlus – autorid Helle, Elo ja mina

Tehnika- või IKT-vahendite kasutamine on tänapäeva elu loomulik osa. Selle tõdemisega alustavad oma esseed nii Helle kui ka Elo. Ka mina tõden, et tänapäeva koolis kasutatakse õppetöö läbiviimiseks IKT-vahendeid igapäevaselt.  „Seega on väga oluline, et oskaksime nende vidinatega õigesti ja õiges koguses ringi käia,“ kirjutab Elo. Meie kõigi kolme esseest jääb kõlama, et koolidesse on haridustehnolooge vaja.

Elo ja Helle räägivad säravatest silmadest. Tõsi, seda tööd saab hästi teha inimene, kellele meeldib teisi aidata, õpetada, kellele meeldivad uued asjad ja üldse uuendused. Tihti  võtavad õpetajad uuendused vastu tõrksalt. Mina olen oma essees ära toonud e-koolile ülemineku kartused ja raskused oma koolis. Helle selle, et „Tihtipeale ei soovi õpetaja välja tulla oma mugavustsoonist ning püüab ikka vanaviisi edasi õpetada.“.  Elo on natuke optimistlikum:  „Lapsed ja noored kasutavad tehnikat ilma aukartuseta – ja järjest väiksem on kartus ka vanemal generatsioonil.“

Kuna Elo töötab põhiliselt tudengitega, siis tema soov on näha noorte õpetajate silmis sära tehes koolitöid erinevate uudsete tehnoloogiate abil. Meie Hellega üldhariduskoolis töötades kiidame oma õpilasi ja seda, et on rõõm näha kooli tulemas uusi haridustehnoloogilisi võimalusi geograafia, majandusõpetuse ja isegi 1. klasside tundide läbiviimiseks.

Haridustehnoloog ei saa olla ametnik. Tal peab olema õpetaja kogemus, veel parem – ta võiks anda ka tunde (kas või paar), tal peaks olema andragoogi kogemus, et teada, kuidas õpetajatele “läheneda”. Helle ja mina oleme rõhutanud meeskonna-  ja ühistööd.  Haridustehnoloog ei saa olla solist, rohkem ikka ansambli- ja koorilaulja. Tihti on ta kui dirigent – juhatab ja annab hääle kätte.

Lõpetan oma võrdluse Helle sõnadega, millega ka mina nõus olen:  „Haridustehnoloogi olemasolu tagab koolis kvaliteetsema ja kaasaegsema hariduse, luues õpikeskkonna, kus õpilane tahab õppida.“

Essee haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös

Haridustehnoloog tegeleb e-õppega. See on kõige lühem selgitus haridustehnoloogi mõistele, mida ma olen kuulnud. Haridustehnoloogia magistriõpet tutvustavas trükises aastal 2010, kui see õppekava alguse sai, on kirjas, et õppekava lõpetanud on võimelised kujundama e-õppe keskkondi ning neid efektiivselt kasutama (Tammets, 2010). Haridustehnoloogia vajalikkusest rääkides tuleb seega selgitada, mis on e-õpe ja e-õppe keskkonnad. Haridustehnoloogia sõnastik määratleb neid mõisteid nii:

  • e-õpe (ingl.k. e-learning) – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele.
  • e-õppe keskkond (ingl.k. e-learning environment) – Elektroonne keskkond õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.

Tänapäeva koolis kasutatakse õppetöö läbiviimiseks IKT-vahendeid igapäevaselt. Kui meie kool läks üle e-päevikule (eKool), siis mitmed õpetajad kartsid, et ei saa hakkama ja olid vast kõigele uuele. Esimestel aastatel oli vaja paaril õpetajal abiks olla, aga lõpuks nad said ise hakkama. Nüüd ei taha keegi selle peale mõeldagi, et peaks paberpäevikut täitma. Sama lugu oli ka tööplaanide esitamisega. Kui õppealajuhataja nõudis, et tuleb talle saata e-postiga failidena, kostis ka nurinat. Kuid peale viit-kuut aastat selle süsteemi kasutamist, on õpetajad aru saanud, et plaanid saab valmis lihtsamalt muutes ja täiendades eelmise aasta omi. Eriti meeldib neile, kui tööplaani blankett on kooli kodulehelt allalaetav. Ainesektsioonide juhtidega koostame ühiselt tööplaane google dokumentide abil ühistööna. Kooli aastaraamatu materjalid saadetakse mulle või laetakse üles ühisdokumentide kausta. Kõik, kellel vaja, saavad neid näha ja täiendada. Väga mugav!

Juba mitu aastat tagasi hakati koolides ja teistes põhiliselt just koolitusasutustes tööle rakendama haridustehnolooge. Mart Laanpere kirjutab aastal 2010 esimese haridustehnoloogia magistriõppekava loomisel nii: “Võib ennustada, et personaalsete seadmete (e-luger, pisisülearvuti, pihuarvuti), veebipõhiste õpikeskkondade ja digitaalsete õppematerjalide laiem kasutuselevõtt koolides tekitab kümne aasta perspektiivis kasvava vajaduse kompetentse haridustehnoloogi olemasolu järele koolis kohapeal.” (Laanpere, 2010). Samuti ta arvab, et haridustehnoloogidel on tööd ka uurimisrühmades, spetsialiseerudes õppemetoodikate, e-kursuste, elektroonsete õpiobjektide loomisele või õpikeskkondade arendamisele (Laanpere, 2010).

See ennustus on täide läinud. Enamustes õppeainetes koolis kasutatakse elektroonilisi vahendeid, keskkondi, materjale. Tänagi olin arvutiklassis, kui geograafiaõpetaja tuli koos 10. klassiga majandusgeograafia tundi läbi viima. Kasutati mitmeid erinevaid kaardirakendusi ja salvestati loodud materjale ühisele võrgukettale. Järgmisel nädalal toimub 8.-9. klasside majanduse viktoriin elektroonilisel kujul Moodle keskkonnas. Kes sellega koolis tegeleks, kui ei oleks haridustehnoloogi? Tuleb ju õpilastele kontod luua, registreerida, arvutiklassis aeg reserveerida ja siis õigel kellaajal võistlus läbi viia. Seda ei saa teha mõni aineõpetaja, kellel on tunnid kogu aeg.

Selliseid haridustehnoloogia vajalikkust põhjendavaid näiteid võiks tuua väga palju ja mida aeg edasi, seda rohkem veel tuleb juurde. On ju koolides käsil uue õppekava rakendamine, kus on kasutusel isegi e-Aabits, teistest interneti ja arvutitega tehtavatest ülesannetest rääkimata. Kahjuks ei ole uues õppekavas sees kohustuslikuna õppeainet informaatika. Haridustehnoloogi töö koolis oleks sel juhul palju lihtsam – õpilased juba oskavad ja küll need õpetajad siis ka arvutiga sõbraks saavad!

  1. Laanpere, Mart. (2010). Haridustehnoloogide harimisest. Loetud 25.09.2012 aadresssil http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/koolitus/haridustehnoloogide-harimisest
  2. Tammets, Priit. (2010). Haridustehnoloogia magistriõppekava. Loetud 25.09.2012 aadressil http://et.scribd.com/doc/33012788/Haridustehnoloogia-magistrioppekava
  3. Haridustehnoloogia sõnastik. (2010).  Loetud 25.09.2012 aadressil http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/
  4. Laanpere, M., Pata, K., Normak, P., Põldoja, H. (2009). Iseõppimisel tulevad kasuks e-portfoolio, õpikogukonnad ja vikiülikool. Loetud 25.09.2012 aadressil http://www.tarbija24.ee/92060/iseoppimisel-tulevad-kasuks-e-portfoolio-opikogukonnad-ja-vikiulikool/

HT nõustamine – 1. kontakttund 8.09

Aine eesmärk: Nõustamistehnikate tundmine ja -pädevuste arendamine haridusasutuses ja e-õppes. Õppejõud Marge Kusmin.

Aines antakse ülevaade nõustamistehnikatest täiskasvanute ja õpilastega.
Tutvutakse toetusviisidega ja motiveerimistehnikatega individuaalselt, rühmas ja organisatsioonis. Saadakse teadmised ja praktilised kogemused distantsnõustamisest elektroonsete vahenditega.

Kontakttunnid toimuvad: 08.09, 20.10, 03.11, 01.12 14:00-18:00, 15.12 10:00-14:00
ruumis M-217. Materjalid asuvad Moodles, aadressil https://moodle.e-ope.ee.

1. Kodune ülesanne: essee haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös, tähtaeg 03.10.2012.
2. Kodune ülesanne: kahe kaasõppuri ja enda esitatud essee võrdlusanalüüs, tähtaeg20.10.2012.

www.delicious.com/taimi

Flickr Photos

detsember 2020
E T K N R L P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RSS Elo

RSS Kristi

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Meelis (Ht-uuring)