//
kursused

Magistritöö

This tag is associated with 5 posts

Magistritöö uuringukava

Ülesanne

Uurimismeetodid – V ülesanne [T 20.10.13] – Uuringukava

Koosta oma magistritöö lühike (1 A4) uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:
1. valdkond [2 xp]
2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2 xp]
3. eesmärk (2 – 3) [2 xp]
4. uurimisküsimused (2-3) [2 xp]
5. uuringu strateegia [2 xp]
6. andmekogumismeetodid [2 xp]
7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2 xp]

TEEMA Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain
PROBLEEM Gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselt peavad kõik gümnaasiumiõpilased  tegema uurimistöö gümnaasiumi lõpetamiseks. Koolides puudub vajalik valmidus juhendada õpilasi uurimistööde tegemisel
EESMÄRGID
 1. Selgitada välja, millist tuge pakutakse uurimistööde juhendamiseks õpetajatele Eestis ja teistes riikides
 2. Selgitada välja, millist haridustehnoloogilist tuge vajavad õpetajad uurimistööde juhendamiseks
 3. Koostada gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain
 4. Evalveerida uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalset disaini
UURIMISKÜSIMUSED
 1. Mida on seni Eestis ja  maailmas  uurimistööde juhendamise toetamiseks tehtud?
 2. Millist haridustehnoloogilist tuge vajavad õpetajad uurimistööde juhendamisel?
 3. Milline võiks olla gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain?
 4. Kas selline keskkond aitab õpetajal pakkuda õpilastele vajalikku tuge uurimistööde juhendamisel?
ANDMEKOGUMISMEETODID
 • Teiste riikide kogemusi uurin ja otsin interneti abil, lugedes teadusartikleid, konverentside materjale jm.
 • Eesti õpetajate seas teen küsitluse (valim kuulub veel täpsustamisele) Google Forms vahendi abil.
 • Teen intervjuu mõnede väga kogenenud uurimistööde juhendajatega. 
UURIMISSTRATEEGIA Arendusuuring

Tuleb teha:

 1. Taustauuring (kirjanduse analüüs, etnograafilised intervjuud, sarnaste keskkondade võrdlev analüüs)
 2. Stsenaariumite, kasutajalugude, paberprototüübi loomine
UURIMUSE OODATAVAD TULEMUSED Uurimistööde juhendajad vajavad keskkonda, mis aitaks nende tööd süstematiseerida, kaasajastada ja innovaatilisemaks muuta. Keskkonna kontseptuaalne disain näitab ära, et on just sellisena loodud.

Magistritöö metodoloogia kirjeldus – 4. kodutöö

Ülesanne: http://magtooseminar.wordpress.com/2013/04/06/iseseisev-too-iv-kontaktpaevaks/ 

Magistritöö pealkiri:  Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain

 • keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele?
  • Kõigepealt uurin, millist tuge pakutakse uurimistööde juhendamiseks õpetajatele teistes riikides.
  • Siis uurin eesti gümnaasiumiõpetajate käest, millist haridustehnoloogilist tuge nad vajavad uurimistööde juhendamiseks.
 • kuidas te andmed kätte saate? Kas näiteks võiks mõnda sihtgruppi intervjueerida, lasta täita neil küsimustik või hoopis koguda nende mõtteid ajaveebidest?
  • Teiste riikide kogemusi uurin ja otsin interneti abil, lugedes teadusartikleid, konverentside materjale jm
  • Eesti õpetajate seas teen küsitluse (valim kuulub veel täpsustamisele). Esialgu arvan, et Google Forms vahendi abil.
  • Kavatsen teha ka intervjuu mõnede väga kogenenud uurimistööde juhendajatega.
 • mida te nende andmetega peale hakkate? Kas otsite näiteks kogutud ajaveebidest teatud sõnu, juhtumeid või tahate hoopis põhjalikumalt vaadelda teatud mängu komponente?
  • Teiste riikide kogemustes võib olla mõni vastus eesti õpetajate uuringust avaldunud probleemidele ja vajadustele.
  • Kui saan teada, missugune osa uurimistööde juhendamisel vajab kõige rohkem tuge, saab sellele lahendust leidma hakata.

Magistritöö eesmärkide ja uurimisküsimuste vahelisi seosed

Ülesanne: http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/27/iseseisev-too-iii-kontaktpaevaks/

Sõnastasin 20. märtsil oma magistritöö põhiliseks küsimuseks:

Millist haridustehnoloogilist tuge vajavad õpetajad uurimitööde juhendamisel?

21. märtsil 2013 osalesin Tartus Pedagoogide Ühenduste Ülesel Koostööpäeval  (info ja kava lehel http://www.oppekoda.org.ee/wp/?p=231), mille üldine teema oli uurimuslik õpe ja uurimistööde korraldamine koolis.

Kuulasin huviga neid ettekandeid:

 • Uurimuslik õpe ja uurimistööd uues riiklikus õppekavas – prof Margus Pedaste, Tartu Ülikool;
 • Uurimistööde hindamisjuhend G. Adolfi Gümnaasiumi näitel – Moonika Tooming, G. Adolfi Gümnaasium;
 • Miniteaduspäevad Saaremaa Ühisgümnaasiumis. – Viljar Aro, Saaremaa Ühisgümnaasium.

Minu ees istus mees suure habemega, kes küll sõna ei võtnud, kuid niheles, vahepeal natuke pomises omaette ja tegi kogu aeg märkmeid. Vaheajal nägin, et see mees oli Ülo Vooglaid – eesti sotsiaalteadlane, metodoloog ja haridusfilosoof, Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Suurel reedel on Ülo Vooglaid oma Facebooki seinal avaldanud väga pika artikli (ja hiljem ka veel kommentaari oma artiklile) selle ürituse kohta. See on väga karm artikkel!

Lisasin sellest artiklist mõned mõtted ja küsimused oma magistritöö skeemi. Ma ei usu, et see kõik lõpuks ka selliselt sõnastatult magistritöösse läheb, aga esialgu see natuke raputas mind läbi ja sunnib sügavamalt mõtlema selle teema üle.

Lisan siia oma skeemi. (suuremaks läheb, kui hiirega peal klõpsata, avaneb uues aknas)

magtoostruktuur-taimi

Mul on juhendajaga 4. aprillil skype-koosolek ja pärast seda võib palju muutuda. Esialgu on aga selline skeem! 🙂

———————-

05.04.2013 – parandus ja lisa

Pealkiri:  Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain. *

Probleem: Koolides puudub vajalik valmidus juhendada õpilasi uurimistööde tegemisel.

 • Eesmärk 1: Selgitada välja, millist tuge pakutakse uurimistööde juhendamiseks õpetajatele teistes riikides.
  • Uurimisküsimus 1: Mida on seni maailmas  uurimistööde juhendamise toetamiseks tehtud?
 • Eesmärk 2: Selgitada välja, millist haridustehnoloogilist tuge vajavad õpetajad uurimistööde juhendamiseks.
  • Uurimisküsimus 2: Millist haridustehnoloogilist tuge vajavad õpetajad uurimistööde juhendamisel?
 • Eesmärk 3: Koostada gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain.
  • Uurimisküsimus 3: Milline võiks olla gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain?
 • Eesmärk 4: Evalveerida uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalset disaini
  • Uurimisküsimus 4: Kas selline keskkond aitab õpetajal pakkuda õpilastele vajalikku tuge uurimistööde juhendamisel?

Kontseptuaalne disain keskendub küsimustele: mida nõutakse, mida süsteem peab tegema, milliseid andmeid on vaja, mida kasutajad peavad teadma jne. (Füüsiline disain keskendub küsimustele: kuidas neid asju saavutada.)

Töö struktuur (PDF-fail)

Kasutatud allikad

Vooglaid, Ülo. (2013). Neljapäeval olin Tartus Miina Härma gümnaasiumis… . http://www.facebook.com/pages/%C3%9Clo-Vooglaid/206111436141989

PÜÜK 4 – Uurimuslik õpe- miks ja kuidas? Miina Härma Gümnaasium, Tartu 21. märts 2013. http://www.oppekoda.org.ee/wp/?p=231

Magistritöö probleemi püstitus

Ülesanne http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/03/kontaktpaev-ii/

Kui ei ole veel selgeks saanud täpne teema ning mõtteid on mitmeid, siis tasub need kindlasti kirja panna ning arutame siis koos, mis probleem just käsile võtta.

Minul just see mure ongi – ma ei ole endaga ja juhendajaga suutnud kokku leppida teemas, temaatikas.

Võtsin ühendust ühe potentsiaalse juhendajaga, kuid ta ei osanud ka veel midagi öelda aja puudusel.

Mul mõlgub meelel kirjutada töö teemal uurimistöö gümnaasiumis (referaat, loovtöö, praktiline töö põhikoolis).

Olen selle temaatikaga palju kokku puutunud. Paar aastat tagasi kutsus Tiigrihüpe kokku ühe töörühma põhikooli informaatikaõpiku kirjutamiseks. Selles kirjutasin ma referaadi vormistamise osa.
Osalesin TÜ koolituskursusel Uurimistöö juhendamisest gümnaasiumis ja see sundis mind välja töötama Tiigrihüppe “Õppiva Tiigri” projekti tarbeks 20-tunnise koolituskursuse Uurimistöö arvutil. (mille me koos Eevi Tarroga valmis kirjutasime). Viisin läbi ka oma koolis pilootkursuse ja seda viiakse nüüd Eestis edukalt läbi.

Oma koolis ma veel haridustehnoloogina ei tööta, kuid aitan õpetajaid uurimistööde juhendamisel. Samuti on mul 10. klassidel kursus “Arvuti kasutamise uurimistöös”.

Ma ei tea täpselt teemat ja uurimisküsimusi hetkel, aga magistritööd  ma tahaks kirjutada (uurida) uurimistööde teemal.

Kõik ideed on oodatud! Juhendaja on ka oodatud! 🙂

Magistritöö seminari I kontakttund

9.02.2013

Magistritöö seminari eesmärk on toetada tudengite erialase spetsialiseerumise väljakujunemist, praktiliste oskuste omandamist teadusliku uurimistöö planeerimisel ja läbiviimisel ning aidata saavutada valmisolekut magistritöö edukaks koostamiseks ja kaitsmiseks.

Seminari käigus analüüsime iga osaleja esialgseid magistritööde ideid, potentsiaalset struktuuri ning sobivat raamistikku. Täpsemalt vaatleme:

 • Uurimistöö koostamise praktilisi aluseid
 • Uurimisteema piiritlemist ja probleemi püstitamist
 • Erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimist ja kasutamist
 • Teoreetilise raamistiku loomist uurimistööle
 • Uurimistöö metodoloogilisi valikuid ja meetodite rakendamist

Läbiviijad: Dr. Terje Väljataga, Kairit Tammets ja Hans Põldoja
Ainepunktid: 3 EAP
Kontaktundide maht: 16 h

www.delicious.com/taimi

Flickr Photos

juuli 2020
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS Elo

RSS Kristi

 • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Meelis (Ht-uuring)