//
kursused

õpidisain

This tag is associated with 2 posts

11. Õpidisaini analüüs

2. Kontaktpäev: Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel: iseseisvate tööde tulemuste arutelu.

Ülesanne: http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/

 1. Programmi aadress ja tutvustus. http://web.zone.ee/oppematerjal58/
  Tiiger ja Tiiger õpetavad eesti keelt. Autor: 
  Ingrid Maadvere
  tiigrieestikeel
 2. Millal kasutamiseks?
  Õppematerjal on mõeldud 4. klassile eesti keele õppimiseks tunnis või iseseisvaks õppimiseks ja kordamiseks kodus.
 3. Kuidas töötamiseks?
  Materjalile pääsevad ligi kõik. Lehekülg sisaldab reegleid, koomikseid (mis selgitavad reegleid) ning programmiga Hot Potatoes koostatud teste.
 4. Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid.
  Materjal koosneb neljast osast: häälikud, algustäht, kokku või lahku, alus ja öeldis, kirjavahemärgid.
  Iga osa alguses on reeglid. Siis saab vaadata, mida “Tiigrid seletavad” – seal avaneb koomiks, mille abil on lastel mõnus vaadata reeglite selgitust.
  tiigrieestikeelkoomiks
  Õpilast aktiviseerivad elemendid on testid, mille abil saab kontrollida, kas reegel sai selgeks ja soovi korral saab õpetaja ka hinnata testi sooritamist.
  Kommunikatsioooni toetavad elemendid (foorum, jututuba vmss) puuduvad.
  Kõikides osades on  selgitused ja testid tähistatud kindla sümboliga, mis muudab materjali visuaalselt hästi jälgitavaks ja  kergesti leitavaks.
  Suur rõhku on pandud sõnumi disainile. Materjal on sihtgupi vanusele sobiv.
 5. Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.
  Kognitiivsed tööriistad on teadmise loomisele ja kontrollimisele suunatud vahendid, mille abil õppija mõtestab saadud infot ja omandab läbi praktika. Selleks on materjalis enesekontrolli võimalused: lünktestid, vabavastuselised testid, järjestamine, ristsõnad.  Kognitiivne õppeprotsess on justkui mõtlemise jada häälestumisest lõpliku omandamiseni, selleks on testi võimalik sooritada korduvalt, kuni enam vigu ei ole.
 6. Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas.
  Metakognitiivsed tööriistad on teadmise loomise ja enesetegevuse jälgimisele suunatud vahendid. Antud materjalis on metakognitsiooni toetavateks elementideks näiteks reeglid, millest tuleb lugedes aru saada ja koomiksid, mida saab koos (õpetaja juhendamisel) ühiselt vaadata, arutada, ka lugeda dialoogina (Tiiger ja tiiger).  Õpilast suunatakse piltide abil tiigrite tegevust jälgima ja reflekteerima, saades niimoodi aru reeglitest.
 7. Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas.
  Kohest tagasisidet võimaldavad testid.
 8. Toetuse elemendid.
  Toetust saab anda tunnis õpetaja või kodus lapsevanem, kes aitab kas reegleid selgitada.
 9. Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?
  Materjal on sobiv õpilastele, kes tahavad eesti keele reegleid hästi selgeks saada. Peale reeglite kordamist saab testida nende kasutamist. Saab paaris – ja rühmatööd korraldada koomiksite lugemisel ja tõlgendamisel. Saab läbi viia kontrolltöö neljas variandis.
 10. Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega.
  E-materjalid ja drillülesanded (teadmiste testid) – biheivioristlik õppimise paradigma, sest on ehitatud üles peamiselt teadmiste edastamisele ja kontrollimisele, mitte nende konstrueerimisele.
  Osad ülesanded on üles ehitatud kognitiivse õppimise käsitlustele. Õpilane peab kasutama baasteadmisi ja oskusi selleks, et  lahendada reaalseid õpisituatsioone.
  Sotsiaal-konstruktivistlik lähenemist on kasutatud koomiksite juures, kus õppijad reflekteerivad seda, mida nad on aru saanud ja  osalevad teadmiste loomisel. Sellise paaris- või rühmatöö puhul avaldub sotsiaalne õppimine –  selgitatakse teis(t)ele,  avaldatakse arvamust, loetakse dialoogi.

Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel).

 • Plussid:
  • Lõbus ja lapselik
  • Võimaldab kohest tagasisidet (testid)
  • Kõik osad ühtse disainiga
  • Väga vajalik teema (ka vanematele, kui 4. klass)
  • On olemas kordav kontrolltöö neljas variandis
  • Creative Commons litsentsiga, mis lubab kasutada, jagada samadel tingimustel.
 • Miinused
  • Testide korral peaks olema natuke rohkem selgitatud, mida tuleb teha. Mina sain esimese korraga 0% tulemuseks, sest kirjutasin lünka ainult -ki ja -gi, aga oleks pidanud kirjutama kogu sõna
   -kivoi-gi
 • Ettepanekud
  • Mina lisaks juurde arvutitekstide loomise jaoks tühikute kasutamise reeglid ja testid
  • Võiks olla ka otselink ÕS-ile

3. Arvutiga tehtava õpidisaini(ülesande) kirjeldus

3. nädala ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/02/11/3-nadala-ulesanne-2/ :  Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes arvutiga tehtav õpidisaini(ülesande) kirjeldus, milles on järgmised elemendid: Kes õpib? Mida õpib? Kuidas treenitakse? Kordamine? Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Interaktiivsus? Võistlusmoment?

Biheiviorismi eelkäijaks võib nimetada tingitud refleksi avastajat Pavlovit, kelle järgi nimetatud Pavlovi refleksist räägin ma tihti siis, kui   saabub koolis söögivahetund ja ma ei saa millegipärast sööma minna. See kellahelin ütleb organismile, et kohe saab süüa ja seedimisprotsess hakkab tööle :-).

Biheiviorismi põhiidee – inimese käitumine oleneb keskkonnast, milles ta elab. Inimene reageerib ümbritsevale keskkonnale. Biheivioristid leidsid, et käitumist on võimalik muuta vastavate stiimulitega ja kõik inimesed reageerivad neile mõjutustele sarnaselt. Kui soovitud käitumist tasustada (kiitus, kommid, raha jne), siis soovitud käitumine sageneb. Kui soovimatut käitumist karistada, siis soovimatu käitumise sagedus väheneb. (Leuska, 2010)

Biheivioristlik teooria väidab, et õppimine toimub ainult assotsatsioonide või sidemete loomisega oma kogemuste või käitumise vahel. Seega on esimesel kohal reageerimine keskkonna märguannetele. Biheivioristid väidavad, et õppimine on käitumise muutmise võimalus ja järelikult arengu toimumise põhjus.
Hinnangu andmine õppimisele on kvantitatiivne – mida, kui palju ja kui hästi. Õppimine on seda parem, mida enam “õigeid” reaktsioone õppija mäletab või vajadusel reprodutseerib. Õpetaja rolliks on ainult soovitavate reaktsioonide õhutamine. Õpilane on passiivses rollis ning just kui ei vastutaks õppimise eest. Õppija poolt ei oodata uusi tegevusi ega uusi lahendusi, sest valikutegemine, edasiliikumiskiiruse ja hindamine on jäetud ainult õpetaja kanda. (Teppan)

Biheiviorism uurib palju õppimist:

 • Harjutamine, treenimine
 • Klassikaline tingimine
 • Katse ja eksituse meetod (proovitakse kuni õnnestumiseni)
 • Kinnitus:
  • positiivne – saab head
  • väldib halba
  • negatiivne – saab halba
  • jääb heast ilma

(Leuska, 2010)

Valisin õpidisainiks, mida kirjeldada, võistluse World Education Games.

Märtsi alguses saavad õpilased osaleda kolmel rahvusvahelisel võistlusel üle veebi http://www.worldeducationgames.com/.  Esimesetel aastatel oli seal ainult peast arvutamisvõistlus Math Day, kuid nüüd on lisandunud Spelling Day (sel aastal Literacy Day) ja Science Day ehk teadusained (bioloogia, keemia, füüsika, astronoomia jt). Eelmisel aastal osales kokku üle 2,5 miljoni õpilase 218 riigist vanuses 4-18 aastat,  minu koolist 147 õpilast 1.-12. klassist. Võistlus toimub reaalsete vastatega (1 kuni 3) üle maailma. Vastased valib arvuti. Võistlusel tuleb 1 minuti jooksul lahendada õigesti ära võimalikult palju ülesandeid. Võistlus on 4 vanusegrupis: 4-7, 8-10, 11-13 ja 14-18  ja ülesanded on erinevad vastavalt eale.

Enne võistluspäeva on kuu aja jooksul võimalik harjutada, võistelda, punkte koguda – toimub nn “soojendus”. Matemaatikavõistlusel on erinevad tehted: liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, jada järgmise liikme leidmine; vanematel õpilastel ja astmed ja juured.  Spellimisvõistlusel öeldakse inglisekeelne sõna ja siis see sõna lauses. Võistleja näeb ka seda lauset ekraanil ja peab õige sõna kirjutama. Kolme vale vastuse korral lõpeb võistlemine enne aja (ühe minuti) lõppemist. Saadaud punktid summeeritakse. Iga päev näidatakse selle päeva edetabelit ja ka üldist tabelit nii vanusegruppide, klasside, tasemete ja kooli lõikes. Tuuakse välja üldine punktide (õigete vastuste) koguarv,  ühe mängu ehk 1 minuti suurim punktisumma ja ka õigsuse protsent. Õpilased näevad selle minuti jooksul vastates reaalajas vastamise  edenemist ehk kes on hetkel ees. Õpilased võistlevad väga hasartselt. Eriti palju positiivseid emotsioone annab näiteks inglise keele õigekirjavõistlusel võidu saamine inglise keelt emakeelena rääkiva õpilase ees.  Harjutades õpivad õpilased kiiremini arvutama ja inglise keeles kirjutama. Loomulikult õpitakse ka uusi sõnu! Võistlejad saavad luua endale avatari muutes näokuju, juukseid, peakatet, huuli, nina, silmi, tausta. Samuti saab muuta inglisekeelse teksti audiot: ameerika, briti, kanada, austraalia, uus-meremaa või lõuna-aafrika. Hea tulemuse korral kiidetakse õpilasi, nt almost einstein.

worldeducationgames

weg-4b

Esimesel pildil näete minu kooli kõikide õpilaste seas ühes minutis õigete vastuste edetabelit ja teisel pildil kogu maailma seas ühe “soojenduse”päeva klasside edetabel 8-10-aastaste seas, minu kooli 4.b klass paistab hetkel olevat 38. kohal.

Võistluspäeval (tegelikult 48 tunni jooksul), sel aastal 5., 6.  ja 7. märtsil, on igal õpilasel punktide kogumiseks (matemaatikas ja inglise keeles) 10 võimalust 5 erineval tasemel, st õpilane saab mängida/võistelda igal tasemel 10 korda, kokku 50 korda. Püütakse igal tasemel oma punktisummat tõsta, et saada võimalikult hea skoor! Pärast seda saab jätkata mängimist, kuid neid punkte enam ei arvestata. Digitaalse tänukirja WEG poolt koos märkega platinum award saavad õpilased, kes võistlesid vähemalt 50 korda. Maailma parimatele on muidugi ka medalid olemas. Minu kooli parimad igas vanusegrupis kutsutakse juuni alguses toimuvale Tubli Päevale.

Kasutatud materjalid

Teppan, P. Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid.  Loetud aadressil http://stud.sisekaitse.ee/Teppan/Opiteooriad/biheiviorism.html

Leuska, A. (2010).  Arengupsühholoogia. Biheiviorism. Loetud aadressil http://www.lvrkk.ee/kristiina/Anu_Leuska/oo/biheiviorism.html

www.delicious.com/taimi

Flickr Photos

juuli 2020
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS Elo

RSS Kristi

 • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Meelis (Ht-uuring)